• Kai atrandi savo kelią, toliau jau kelias veda tave (V. Tarasov)

Esminis gyvenimo kokybės ir laimės rodiklis – gebėjimas gyventi ir veikti su įkvėpimu. Tačiau tam turime pažinti save, atrasti savo pašaukimą, išsiugdyti savo charakterį - tai pagrindiniai žmogaus gyvenimo klausimai. Tie, kas jų svarbą suvokia jaunystėje, turi dideles galimybes gyventi tikrą, įdomų, darnų, sąmoningą gyvenimą ir veikti, kurti dirbti su džiaugsmu. Ugdymo karjerai programa SKIRTA PARUOŠTI ŽMOGŲ SĖKMINGAI KARJERAI ir SAVIREALIZACIJAI greitai kintančiame pasaulyje.

PROGRAMA PAREMTA:

 • giluminiu asmens pažinimu
 • stipriųjų asmens savybių atskleidimu
 • charakterio stiprinimu
 • pašaukimo ir profesinės krypties atradimu


PROGRAMOS STRUKTŪRA

 • Pokalbis

Pirmas pokalbis vyksta individualiai su moksleiviu ir/arba su tėvais, globėjais. Trukmė – 30 min. Kaina – 10 EUR.

 • Individuali konsultacija

Pirmas užsiėmimas vyksta individualiai su moksleiviu. Trukmė - 1 akad. val. Kaina 35 EUR.

 • Grupiniai užsiėmimai

1 užsiėmimas per savaitę po 2 akad. val.

Mėnuo (4 užsiėmimai + konsultacija) – 160 EUR.

 • Blic karjera

Tai trumpalaikiai karjeros mokymai, kuriuos veda komanda karjeros specialistų. Šis formatas skirtas tik bendrojo ugdymo mokykloms, gimnazijoms. Kaina derinama individualiai, priklausomai nuo klasės dydžio ir pasirinktų mokymų trukmės.

 • Individualių konsultacijų kursas

Šį kursą moksleiviai gali pasirinkti kaip alternatyvą grupiniams užsiėmimas.

1 akad. val. – 35 EUR.

Antrais, trečiais mokslo metais kompetencijos ir žinios gilinamos, atsižvelgiant į moksleivio pasiekimus, gebėjimus, polinkius, ir testų rezultatus

Programa skirta 9 kl.-12 kl. moksleiviams

Rekomenduojama programos trukmė - 1 metai

UGDYMO SRITYS IR UGDOMOS KOMPETENCIJOS

Savęs pažinimo sritis

 • Kompetencija pažinti ir priimti save – savo asmenybės ypatumus (savybes, vertybes, gabumus, polinkius, interesus, kompetencijas), savo asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų sąsajas su karjera/gyvenimo kelio pasirinkimu.
 • Kompetencija pažinti socialinę aplinką, socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai - pažinti ir sąmoningai vertinti socialinės aplinkos įtaką, esamus ir numatomus savo socialinius vaidmenis planuojant ir įgyvendinant karjerą.

Karjeros galimybių pažinimo sritis

 • Kompetencija rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją - rasti, analizuoti, sisteminti, vertinti ir įgyvendinant karjerą naudotis aktualia karjeros informacija (apie savęs pažinimą, tobulinimąsi, darbus, profesijas, mokymosi, įsidarbinimo galimybes ir kt.).
 • Kompetencija pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybių įvairovę ir pasirinkti sau veiksmingiausius mokymosi būdus.
 • Kompetencija pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę ir kaitą - pažinti įvairius darbus ir profesijas (ypač tas, kurios domina), jų tipus ir kt., suprasti jo kaitos tendencijas ir tai susieti su savo karjera.

Karjeros planavimo sritis

 • Kompetencija kelti gyvenimo ir karjeros tikslus - Išsikelti, vertinti ir suderinti savo gyvenimo ir karjeros tikslus ir prioritetus, koreguoti juos atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
 • Kompetencija sukurti, analizuoti ir atnaujinti savo asmeninę viziją ar karjeros planą, paremtą giliu savęs ir karjeros galimybių pažinimu.
 • Kompetencija priimti karjeros sprendimus - savarankiškai ir apgalvotai priimti karjeros sprendimus, juos reflektuoti ir kritiškai vertinti, taikyti įvairius karjeros sprendimo priėmimo modelius ir technikas, pasirengti savo karjeros planą.

Karjeros įgyvendinimo sritis

 • Kompetencija plėtoti ir taikyti bendrąsias kompetencijas, siekiant realizuoti savo asmeninę viziją ir įgyvendinti karjeros planą.
 • Kompetencija sėkmingai pereiti į naują karjeros aplinką ir įsitvirtinti joje - sėkmingai adaptuotis ir veikti įvairiose mokymosi, darbo ir laisvalaikio veiklose.
 •  Kompetencija tikslingai praktikuoti, dirbti arba kurti verslą - taikyti įvairius darbo paieškos arba (ir) verslo pradėjimo būdus, išbandyti įvairius darbus ir profesijas modeliuojant tai savo karjeros plano kontekste, pasirengti savo kompetencijos aplanką.