MOKYMAI MOKSLEIVIAMS ir PEDAGOGAMS

- „Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra". Mokymų temos: "Klasės auklėtojas – lyderis bendradarbiavime", "Ugdomasis konsultavimas (coaching)", "Debatai – bendradarbiavimo mokykla", "Bendradarbiavimo skatinimo mokymai". Mokymuose dalyvavo 768 asmenys iš visų Lietuvos regionų.

- Kartu su aktoriumi Andrium Žebrausku parengta ir Ugdymo plėtotės centre akreduota pedagogų kvalifikacijos kėlimo programa ir įgyvendintas 2 metų trukmės ugdymo projektas. Projekto metu buvo išbandytas unikalus, improvizacijos modeliu paremtas, ugdymo metodas. Projekte dalyvavo 10 mokyklų iš skirtingų apskričių, apmokyta 120 mokytojų, 60 tėvų, 304 mokiniai, 20 jaunimo organizacijų atstovų. Šis projektas prisidėjo prie mokymo(si) procesų ir santykių tarp mokyklos bendruomenės narių gerinimo.

- „Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo ugdymo mokyklose". Projekto metu buvo siekiama užtikrinti Valdorfo pedagogikos koncepcijos diegimą bei plėtrą Lietuvos mokyklose, pirmiausia, parengiant Valdorfo pedagogikos ekspertus, kurie paruoštų mokyklų mokytojus dirbti pagal Valdorfo pedagogiką, diegti naujus, inovatyvius mokymo metodus pamokose. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojų, mokinių, tėvų ir kitų bendruomenės narių bendradarbiavimui, siekiant visapusiško Valdorfo koncepcijos įgyvendinimo, įtraukiant visas suinteresuotas šalis.

MOKYMAI SUAUGUSIEMS

- Suaugusiųjų mokymai temomis: "Teisinis raštingumas", "Finansinis suaugusių švietimas", "Kompiuterinis raštingumas", "Meninis ugdymas" ir kt. Mokymuose dalyvavo 566 asmenys.

- Trečiojo amžiaus asmenų saviraiškos ir meninių gebėjimų ugdymo mokymai pagal penkias programas: "Judesio menas", "Dainavimas/muzikavimas", "Kūno sveikatinimas", "Vaizduojamasis menas". Mokymuose dalyvavo 1003 senjorai iš 19 savivaldybių.

MOKYMAI PEDAGOGAMS

- Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. Tikslinė grupė: bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys mokytojai. Mokymuose dalyvavo 453 asmenys.

- Feuesrstein instituto (Izraelis) mąstymo potencialo stiprinimo ir geresnių mokymosi galimybių didinimo programos, skirtos ugdyti vaikus ir jaunimą.

MOKYMAI VERSLUI

- Drauge su partneriais iš Didžiosios Britanijos "Coaching Development LTD" pravesti 14 mėnesių trukmės mokymai Lietuvos koučingo specialistams. Mokymai buvo vykdomi pagal tarptautinės koučingo federacijos (ICF) akredituotas programas. Mokymų dalyviai gavo žinias reikalingas ACC arba PCC akreditacijai ir Koučingo Supervizoriaus akreditacijai gauti.

- Koučingo ir psichologijos mokymai pagal St. Petersburgo Koučingo instituto parengtą programą. Mokymų trukmė 60 dienų.

- Drauge su Olandijos partneriais "ASI Consulting" pravesti tęstiniai mokymai Lietuvos verslo konsultantams pagal ICMCI akredituotą mokymo programą. Šių mokymų metu konsultantai įgijo kompetencijas, reikalingas tarptautinei CMC (Certified Management Consultant sertifikacijai).